Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning vrijwilligers

Ringland komt er dankzij vrijwilligers

Korte omschrijving

| De vereniging stelt zich tot doel studie en promotie van de mobiliteit , levenskwaliteit en gezondheid o.a. lawaaihinder en de fijnstof-problematiek in en rond Antwerpen. In het bijzonder zal de vereniging zich bezig houden met de overkapping van de Ring. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van concrete activiteiten, studiedagen, uitgifte van brochures en/of teksten, website en sociale media, inzet van vrijwilligers en deskundigen. Om het concept ‘Ringland’ uit te werken heeft de organisatie, vooral door de inzet van vrijwilligers, de volgende activiteiten uitgevoerd in de afgelopen jaren en is daar ook in 2020 actief mee bezig: Studies over de leefbaarheid, luchtkwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid van het Ringlandconcept uitgevoerd. Publieke campagnes, acties en festivals georganiseerd. Publicaties uitgegeven in de vorm van brochures, website, Facebook, e-nieuwsbrief. Het concept Ringland en de overkapping van de ring in concrete overzichtsplannen en in samenwerking met de overheden verder uitgewerkt met de nadruk op de impact inzake verbetering van de leefbaarheid van de Stad, enorme toename van het publieke groendomein, oplossen van de files met ecologische oplossingen. Het belangrijkste resultaat is de samenwerking met de overheid en de Intendant om tot een overeenkomst te komen, zijnde het ‘Toekomstverbond’. De verdere co-creatie en opvolging hiervan is de belangrijkste activiteit en opdracht van Ringland voor de komende jaren. 2020 wordt een kritiek jaar en daarom wordt dit project ingediend, een jaar waarin de rest van de ring zal ontworpen worden en waar dus veel vrijwilligers bij betrokken zullen worden om tot een conclusie van het ontwerp te komen.

Wat ga je doen?

Ringland is een burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring. Hiertoe moet in het bijzonder in 2020 een grote inspanning gedaan worden om burgers te sensibiliseren zodat ze actief participeren aan de realisatie van dit project. Dit gebeurt in hoofdzaak door veel vrijwilligers die ondersteund worden door een secretariaat. Ringland wil hiervoor een professionele medewerker inzetten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

| De inwoners van het district Antwerpen vormen veruit de grootste groep begunstigden van de overkapping van de ring. Zij gebruiken de ring voor hun mobiliteit, maar zij zullen ook kunnen genieten van de drastische vermindering van lawaaihinder en van de enorme toename van groengebied. De enorme nieuwe mogelijkheden tot stadsontwikkeling en economische bedrijvigheid waarvan de inwoners van Antwerpen bijkomend zullen genieten. Belangrijk voor de inwoners om van bij de start betrokken te zijn en deel uit te maken van dit participatietraject.

Welke valkuilen zie je?

•\tHet project van burgerparticipatie in de realisatie van de overkapping van de ring loopt over meerdere jaren maar wordt georganiseerd in jaarlijkse plannen en acties. De lange termijn maakt het project moeilijk. \n•\tEen groot aantal vrijwilligers is moeilijk te coördineren, en dan kunnen afspraken mis lopen. Daarom is het nodig de vrijwilligers te ondersteunen met betaalde medewerkers. \n•\tHet project hangt af van politieke beslissingen en van de technische mogelijkheden bij de co-creatie van de uitvoeringsplannen. Die kunnen wijzigen waardoor oude oplossingen moeten vervangen worden door nieuwe oplossingen. \n•\tDe evolutie van de ontwikkeling van het project van de overkapping is niet altijd duidelijk uit te leggen aan de achterban en de vrijwilligers waardoor het risico ontstaat dat er vrijwilligers afhaken of dat de steun van de achterban vermindert.\n•\tVermindering van de inkomsten van eigen fondsenwerving kan de continuïteit en degelijkheid van de werking in het gedrang brengen \nAlle valkuilen worden dankzij onze fantastische vrijwilligers deskundig vermeden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

10.000 euro voor 1/6 VTE: tussenkomst in het loon van de halftijdse medewerker die de vrijwilligers ondersteunt. Dit komt overeen met 1/3 van de loonkost. De rest van het loon wordt ingezameld met fondsenwerving. De tweede medewerker die hoofdzakelijk voor de communicatie werkt, wordt volledig gefinancierd door fondsenwerving.

Wie voert het uit?

De VZW Het Ring Genootschap (kortweg Ringland) zal dit project uitvoeren met inzet van vrijwilligers en betaalde medewerkers. \nDe activiteiten worden geleid door een raad van bestuur en een stuurgroep van vrijwilligers. De operationele werkgroep gebeurt door werkgroepen van vrijwilligers. Die werkgroepen zijn: communicatie, fondsenwerving, beweging, strategie, financies, academie. \nDe organisatie heeft reeds vijf jaar ervaring met deze werkwijze en kan dus garant staan voor de uitwerking van dit project.\n

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Waaraan werken de vrijwilligers in 2020 concreet ? \nDe focus zal gericht zijn op de ontwerpen van de overkapping van het gedeelte van de ring van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis. Hier wordt de zogenaamde fase 2 van het ontwerp gemaakt. Hiervoor verwachten we een grote mate van participatie van betrokken burgers. \nNOV 2019 \tOpstellen van een communicatie en activiteitenplan. Hierin wordt bekeken op welke manier vrijwilligers kunnen ingezet worden en op welke manier ze gebriefd kunnen worden (via masterclasses) om hun participatie op een gedocumenteerde manier te kunnen doen. Bovendien wordt een eerste ruw communicatieplan gemaakt om de achterban en de vrijwilligers te informeren in het komend jaar. \nJAN 2020\tBepalen van het aantal vrijwilligers die ingezet moeten worden ter realisatie van dit plan. (vorig jaar ging dit voor gelijkaardige activiteiten over ongeveer 120 vrijwilligers) \nMRT \t\tOproepen en rekruteren van de vrijwilligers. Hiertoe worden vacatures uitgeschreven waarin voor de vrijwilligers duidelijk gemaakt wordt wat hun bijdrage kan zijn en wat van hen verwacht wordt. De kandidaten worden uitgenodigd voor een info vergadering. \nAPR \t\tBriefen en opleiden van de vrijwilligers in functie van hun taken in het actieplan. \nMEI tot SEP \tSuperviseren en ondersteunen van de vrijwilligers tijdens de uitvoering van het participatieproces. Vrijwilligers kunnen beroep doen of de vaste medewerker voor extra informatie of om informatie-uitwisselingen tussen vrijwilligers te organiseren. \nOKT\t\tBedanken van de vrijwilligers met een bijeenkomst. \nOKT\t\tEvalueren van de inzet en motiveren van de vrijwilligers voor volgende activiteiten.\n