Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

’t kanOKANders

Korte omschrijving

Kras en het Stedelijk Lyceum Offerande slaan de handen in elkaar om OKAN-jongeren een sterk aanbod aan laagdrempelige buitenschoolse activiteiten en de daarbij horende ontmoetingen en uitwisselingen met andere jongeren aan te bieden.\n\nVanuit een creatief en dynamisch jeugdcentrum, dat opereert vanuit de school, gaan we bruggen bouwen naar de eigen werkingen van Kras maar ook naar andere socio-culturele organisaties, welzijnsorganisaties, sportorganisaties,…\n\nWe creëren een inspirerende ontmoetingsplaats waar vooral maatschappelijke participatie centraal staat om de jongeren te versterken en toe te leiden naar een regulier vrijetijdsnetwerk wat een enorme meerwaarde betekent op het vlak van hun welbevinden en integratie. \n\n

Wat ga je doen?

Kras en het Stedelijk Lyceum Offerande slaan de handen in elkaar om jongeren uit het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) een sterk aanbod aan laagdrempelige buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Zo worden de jongeren maatschappelijk versterkt en toegeleid naar een regulier vrijetijdsnetwerk en wordt hun integratie verbeterd. Het project werft een halftijdse kracht aan.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

•\tEen warme en inspirerende ontmoetingsplaats creëren voor OKAN-leerlingen waar leerlingen zich op hun gemak voelen, de jeugdwerkers leren kennen en vertrouwen, om zo op school rond vrije tijd te werken\n•\tbruggen gebouwd worden naar het reguliere vrijetijdsnetwerk.\n•\tproeven van verschillende activiteiten binnen de school en verder begeleid naar het buitenschoolse aanbod\n•\tvoor Kras als voor de school: hun eigen netwerk uitbreiden en elkaars werking versterken\n•\tontmoetingen met andere jongeren uit Kras, uit de buurt\n•\twerken aan beter welbevinden, integratie, weerbaarheid, veerkracht\n•\t ideale context om de Nederlands te versterken \n•\teen spreiding van hun jeugdwerk en de kennismaking met een nieuwe doelgroep\n•\tintensieve begeleiding en opvolging door Kras om ervoor te zorgen dat de deelname van OKAN-leerlingen aan het buitenschools aanbod verhoogt \n•\twederzijds begrip en respect versterken voor elkaars cultuur\n•\tintegratie in verschillende maatschappelijke domeinen bevorderen.\n•\teen wederzijdse coaching tussen Kras en school: sterktes overnemen en de zwaktes verminderen. Een vormingstraject voor de jeugdwerkers en de leerkrachten opzetten waarin ze ervaringen rond de doelgroep kunnen uitwisselen om zo elkaar te motiveren, te versterken, te professionaliseren,…\n

Welke valkuilen zie je?

De praktijk leert dat er bij toeleiding van jongeren naar de bestaande initiatieven en organisaties (sport, cultuur, …) erg veel drempels blijven bestaan. \nMogelijke valkuilen:\n•\tJonge nieuwkomers en hun ouders zien vrijetijdsbesteding vaak niet als een prioriteit. Vanuit een oprechte motivatie en gedrevenheid, willen veel jongeren zich vooral focussen op hun studies. Ze zijn te weinig vertrouwd met het gegeven van informele taalverwerving, waardoor ze de kansen die er op dat vlak liggen te weinig (h)erkennen.\n•\tIn een aantal gevallen zijn jongeren ook gewoon nog niet klaar om in een vrije tijdstraject te stappen. De mentale impact van het vluchtverhaal is vaak dermate groot dat het noodzakelijk is om eerst een traject van psychosociale ondersteuning aan te gaan met de jongere. Effectieve maatschappelijke participatie komt dan pas in een volgende fase. \n•\tDaarnaast bestaan er natuurlijk ook nog een heleboel praktische drempels voor jonge nieuwkomers. Zo is er de vaak hoge kostprijs van buitenschoolse trajecten (inschrijvingsgeld, materiaal, kledij, ...). \n•\tOok het feit dat jongeren binnen hun gezin vaak een ondersteunende rol moeten opnemen bij o.a. administratieve taken, opvoeding van jongeren kinderen, ... maakt dat het voor hen niet altijd evident is om een structureel engagement in buitenschoolse trajecten aan te gaan.\n•\tEn laat ons toch ook niet vergeten dat OKAN-jongeren ook gewoon jong en zoekend zijn en net als Vlaamse jongeren daarom niet altijd in staat zijn om een intensief en langdurig vrije tijdstraject aan te vatten.\n

Wat is de totale kostprijs van je project?

|+ Werkingskosten: 30 000 €. Met dit budget betalen we de activiteiten, materialen, personeelskost( 0,5 VTE) en de vormingen.

Wie voert het uit?

School: uitbouw van een creatief en dynamisch jeugdcentrum waar we als team van leerkrachten en jeugdwerkers van KRAS vzw voor de jongeren laagdrempelige vrije tijdsactiviteiten organiseren uit diverse hoeken: cultuur, sport, jeugdwerk. Hieruit kunnen jongeren hun eigen talenten en interesses ontdekken en zo kunnen we ze laten doorstromen naar diverse vrije-tijdsinitatieven buiten de school: Kras Noord, sportclubs, theaterorganisaties…\n\n

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1.\tKras zal samen met de school een reeks kennismakende activiteiten organiseren waarop leerlingen vrijblijvend kunnen intekenen. Het is een wederzijdse kennismaking: jongeren met Kras en Kras met de doelgroep.\nIn eerste instantie zullen deze activiteiten vooral op woensdagmiddag georganiseerd worden, maar er zal snel bekeken worden of er ook op andere momenten buiten de schooluren een aanbod kan voorzien worden. \n\n2. Er zal gelijktijdig een vormingstraject voor de jeugdwerkers en leerkrachten opgezet worden.\n\n3. Door ook in de tijd het aanbod de diversifiëren, verhogen we immers aanzienlijk de toegankelijkheid voor de leerlingen.\nBelangrijk is dat het aanbod aan activiteiten wisselend moet zijn en doorheen het schooljaar kan bijgestuurd worden op basis van noden, vraag van de leerlingen…\nDe activiteiten hebben in de eerste plaats als doel de leerlingen een reeks sociale ontmoetingsmomenten aan te bieden en hen hierbinnen ook met oog voor eigen talenten en interesses te laten werken.\n\n4. Meer en meer nemen we de jongeren mee naar de locatie van Kras, om ze daar meer en meer te integreren en zullen we jongeren ook toeleiden naar diverse vrije tijdsorganisaties.\n