Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

Een stad voor iedereen en niemand

Korte omschrijving

Antwerpen is een stad met meer dan 175 nationaliteiten. In haar intercultureel project ‘Een stad voor iedereen en niemand’ wil kunstenorganisatie Madam Fortuna (MF) op zoek gaan naar wat er binnen deze diverse gemeenschappen leeft omtrent het thema ‘tolerantie versus intolerantie’. We zoeken spelenderwijs naar antwoorden op vragen als “Wat is tolerantie? Hoe tolerant kunnen we zijn? Wie wordt er uitgesloten? Waarom? Wie beslist daarover? En heeft de burger hierin ook nog een stem?”\nDe groep is een mix van deelnemers, allemaal afkomstig uit verschillende gemeenschappen en divers in afkomst, achtergrond, religie en leeftijd. We werken met muziek, theater, beweging en informeel leren (d.w.z. via informele ontmoetingsmomenten op een ongedwongen manier leren van elkaar). Deelnemers worden begeleid door professionele artistieke coaches, volgens het methodisch werkproces dat MF in al haar projecten hanteert: voor iedereen toegankelijk, vertrekkend vanuit de deelnemers en met groeien als doel. Vanuit hun eigen discipline leren ze artistieke vaardigheden aan: rond theater en beweging, leren samen zingen en muziek maken. Het onderzoek rond het thema en de artistieke ontwikkeling van de deelnemers gaan dus hand in hand. \nIn een tweede fase zullen de deelnemers repeteren aan de uiteindelijke theatervoorstelling. Een schrijver heeft hiervoor het materiaal dat tijdens al de improvisaties is ontstaan in een theatertekst gegoten. Alles wat in de voorstelling gezegd en getoond wordt kent zijn oorsprong bij de deelnemers, uit wat zij dagelijks ervaren over het leven in onze stad. Deze voorstelling zal gespeeld worden in de verschillende Antwerpse districten. Daarvoor gaat MF een samenwerking aan met cultuurhuizen: cc Deurne (Deurne), Het Oude Badhuis (Antwerpen), oc Nova (Kiel/Antwerpen) en Rataplan (Borgerhout). Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. MF gelooft erin dat ‘Een stad voor iedereen en niemand’ op deze manier op een laagdrempelige manier zal bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling binnen de stad.

Wat ga je doen?

Madam Fortuna wil een muzikale theatervoorstelling maken met een mix van Antwerpenaren, verschillend in afkomst, achtergrond, religie en leeftijd. Via muziek, theater en dans zoeken ze samen met de deelnemers naar antwoorden op vragen rond het thema tolerantie. Naast een bijzondere theatervoorstelling, hopen ze ook op bijzondere ontmoetingen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Niet alleen het artistieke aspect is belangrijk in dit project. Dat is ook het contact tussen de deelnemers met verschillende origines, de ontmoeting in en tussen de verschillende Antwerpse districten en met een zo divers mogelijk publiek. We brengen mensen samen die elkaar anders niet zo makkelijk zouden ontmoeten. We vertrekken vanuit een thema waar iedere deelnemer zich toe kan verhouden en we scheppen een veilige werksfeer die ruimte laat voor het delen van verschillende ervaringen en opvattingen. Allemaal elementen die helpen om een onderlinge dialoog op gang te brengen. Waardoor er iets in beweging komt, zowel op artistiek als op sociaal vlak. In dit project staan we open voor iedere deelnemer en hanteren we de durf om het vreemde, het onbekende te omarmen. Het podium kan hiervoor een zeer belangrijke, functionele motor zijn. \nHet bijzondere aan dit project is dat iedereen welkom is. Je hoeft geen ervaring te hebben in theater, dans of muziek. Je hoeft de Nederlandse taal niet machtig te zijn. Je hoeft niet tot een bepaalde doelgroep te behoren. Ben je nu vluchteling, nieuwkomer, zit je in een taalbad, ongeacht je leeftijd, kom je uit de gegoede middenklasse, ben je man of vrouw of transgender en ongeacht je herkomst of achtergrond, iedereen mag meedoen. Deelnemen zal hen, ongeacht sociale positie of afkomst, de kans geven zich gehoord te voelen, zich te ontwikkelen binnen een artistiek en inhoudelijk traject en (zeer belangrijk!) nieuwe mensen te ontmoeten met een andere sociale achtergrond.

Welke valkuilen zie je?

Dit project wil een intergenerationele èn interculturele spiegel zijn van Antwerpen. Daarom is het heel belangrijk om in de samenstelling van deelnemers en artistieke begeleiding een mix te verkrijgen. Voor ‘Een stad voor iedereen en niemand’ hoopt MF dus diverse gemeenschappen te bereiken. We zetten hier onze expertise en ervaring in het werken met verschillende gemeenschappen in. En hopen op een doorstroming van deelnemers uit onze vorige projecten. Maar we willen uiteraard ook veel nieuwe mensen bereiken. MF wil met haar voorstellingen niet een Eurocentrische artistieke taal ontwikkelen maar juist de meerstemmigheid van een moderne stad in een geglobaliseerde wereld presenteren. Hoe groot het aantal deelnemers gaat zijn en hoe groot de mix is, kan niet op voorhand worden vastgesteld. Dat hangt af van de geïnteresseerden die op onze wervingsoproepen reageren. \nTijdens dit project zal er ook speciale aandacht uitgaan naar het bereiken van jongeren en meer bepaald het bereiken van meisjes. Deelname aan culturele activiteiten door meisjes is vanuit sommige gemeenschappen niet evident. Ook stellen we als doel om jongeren in de zaal te krijgen. \n

Wat is de totale kostprijs van je project?

| 7500 euro 1. extra spel en taalcoach gezien de grote diversiteit in achtergrond onder de deelnemers 2. extra sociale coach (idem) 3. cateringkost tijdens de speelperiode (we beperken de kosten daarbij zoveel mogelijk. Samen eten is nochtans een heel belangrijk onderdeel in het proces. Het biedt een informele gelegenheid voor de deelnemers om elkaar beter te leren kennen en biedt sommige deelnemers de kans voor een degelijke maaltijd). 4. kosten voor props en kostuums (we werken altijd zoveel mogelijk met kleding van de deelnemers zelf en met props uit ons archief. Maar er zijn altijd kosten voor extra benodigdheden nodig.)

Wie voert het uit?

| Madam Fortuna is initiatiefnemer van het project. Repetities tijdens de onderzoeksfase zullen doorgaan in oc Het Oude Badhuis. Voorstellingen spelen in Het Oude Badhuis, cc Deurne en cc Berchem. Daar wordt ook telkens in aanloop van de speeldata in het betreffende cc gewerkt door de hele groep. Artistieke coaches: Luk Nys voor theater Katja Pire voor beweging Kiké Noviello voor muziek Schrijver: Peter de Graef of Jeroen Olyslaegers

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Onderzoeksfase (sept-dec 2018)\n2. Ontwikkelen en uitwerken van scenario (jan-maa 2019)\n3. Productiefase (april–mei–juni 2019 en sept-okt-nov 2019)\n4. Voorstellingsreeks (dec 2019 - jan 2020)\n\n1. Onderzoeksfase \nDeze fase legt de focus in het repetitieproces op het onderzoek rond het thema. Er wordt gewerkt in de lokalen van de medeorganisaties, in dit geval de lokalen van oc Het Oude Badhuis. In sessies rond muziek, theater, poëzie en beweging worden deelnemers spelenderwijs bevraagd naar hun opvattingen en ervaringen omtrent het thema ‘tolerantie vs intolerantie’. Tegelijk ontwikkelen ze ook hun artistieke en persoonlijke groei via artistieke tools (zoals verbeeldingsontwikkeling, stemgebruik, lichaamstaal) en sociale tools (informele ontmoetings- en leermomenten zoals bv. samen eten maken, een schouwburgbezoek en nabespreking). \n\n2. Ontwikkelen en uitwerken van scenario \nDe betrokkenheid van de schrijver heeft als doel zo goed mogelijk te vertolken wat er bij de stadsbewoners leeft. Hij zal zich bij het schrijven baseren op het materiaal dat tijdens de improvisatiemomenten is ontstaan. \n\n3.Productiefase \nDe productiefase richt zich op een intensievere ontwikkeling van de deelnemers en het artistiek vorm geven van de voorstelling. Hoe de repetities zullen verlopen, hangt sterk af van de resultaten van het scenario. We stellen ons hier tot doel dat alle deelnemers een volwaardige plek krijgen in het geheel.\n\n4. Voorstellingsreeks \nMF plant een reeks van 3 voorstellingen in oc Het Oude Badhuis, 3 voorstellingen in cc Deurne en 3 in cc Berchem. Voorafgaand elke voorstelling resideert de ganse spelersploeg telkens een week in het betreffende cc/oc. Deze manier van werken haalt de banden aan met de partners maar ook met het district.\n\n\n