Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

Huisdieren in een multiculturele samenleving (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Het opzet van dit project is om meer verdraagzaamheid te creëren rond huisdieren en dit over cultuurgrenzen heen. Om tot meer verdraagzaamheid te komen, willen we een beeld krijgen van hoe verschillenden culturen naar huisdieren kijken. Hiervoor willen we 1 avond/namiddag organiseren tijdens dewelke we een open discussie houden rond het onderwerp. \n\nDe belangrijkste resultaten van het ontmoetingsmoment willen we bundelen in een folder en verspreiden via onze sociale mediakanalen. Daarnaast willen we per verschillende visie een kort interview afnemen waar dieper wordt ingegaan op persoonlijke verhalen. De interviews zullen we publiceren op de website en sociale media van Monsieur Gustave.\n\nDe geïnteresseerden voor de samenkomst zullen we zoeken via organisaties zoals het Platform Allochtone Jeugdwerking. De exacte organisaties zijn nog nader te bepalen maar we willen een zo divers mogelijk publiek aantrekken. \n\nDe folder met de resultaten zullen we enerzijds verdelen bij de betrokken organisaties. Anderzijds is het even belangrijk om dierenbaasjes te bereiken. We zullen in samenspraak met Dierenwelzijn Antwerpen bekijken hoe zij hun kanalen kunnen inzetten om de bevindingen tot bij dierenbaasjes te krijgen. \n\n\n\n

Kies eventueel een foto bij je project

Wat ga je doen?

Begeleide ontmoetingen tussen mensen met huisdieren en mensen zonder huisdieren, om zo verdraagzaamheid te verhogen en een sterkere multiculturele samenleving te bekomen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Minder intolerantie, meer verdraagzaamheid vanuit beide partijen. Sterkere interculturele cohesie.

Welke valkuilen zie je?

|- Deelnemers die frustratie uiten waardoor gesprekken een negatieve wending kunnen nemen. Daarom is het belangrijk om de spelregels bij de start van het overleg duidelijk te communiceren. Na de gesprekken kunnen deelnemers zonder huisdier die er één willen ontmoeten, zich hiervoor opgeven. Iets dat een uitdaging kan zijn, maar tegelijkertijd erg veel kan opleveren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

1450€ \nOntwerp + druk + verspreiden promotieflyer, Facebookadds, organisatie ontmoetingsmoment (huur lokaal, drank, versnapering), ontwerp + druk + verspreiding folder met resultaten, presentatie resultaten, onkostenvergoeding\n

Wie voert het uit?

Monsieur Gustave vzw (in het ganse district Antwerpen)

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Lokale zalen zoeken, data vastleggen, reclame op punt stellen (inhoud & lay-out), reclame verspreiden, overlegmomenten voorbereiden, conclusies overlegmomenten bundelen en verspreiden, opvolging deelnemers ontmoetingen met dieren, evaluatie project.