Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Projecten voor mensen in armoede

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die erop gericht zijn om jong en oud in een buurt of wijk te doen bewegen.

10
0

De projecten

Stadsmusjes in de natuur
Met deze natuurkampen willen we stadskinderen kennis laten maken met natuur en wat het te bieden heeft. Daarnaast willen we hen bewustmaken hoe ze er zelf zorg voor kunnen dragen\nVoor kinderen in armoede is het niet evident om tijdens vakanties naar de natuur te trekken. Ze ervaren dit als een gemis. In hun woonomgeving is er weinig tot geen mogelijkheid om de natuur te ontdekken. De signalen van de kinderen hebben tot dit project geleid.\nDe bedoeling is om in elke schoolvakantie natuurkampen te organiseren. De invulling van de kampen zal afhankelijk zijn van de periode in het jaar. Zo’n kamp kan bv. bestaan uit: bijenhotels maken, survival in de natuur, bezoek aan een biologische plukboerderij, …. We willen dat de kinderen telkens voor 5 dagen deelnemen aan het kamp waarvan alleen de laatste dag met overnachting is.\nHet doel van de kampen is dat de kinderen niet alleen in de natuur zijn, maar dat ze spelenderwijs over de natuur en milieu leren. Hier leren kinderen hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen aan een beter leefklimaat en zorgzaam omgaan met de natuur (o.a. afval opruimen, composteren…..).\nMet de kampen willen we de creativiteit, de sociale vaardigheden en de motorische ontwikkeling stimuleren en kinderen hun wereld verruimen. \nWe streven ernaar om zoveel mogelijk op maat te werken van de kinderen waardoor er per schoolvakantie een andere leeftijdscategorie aan bod komt. We willen zo alle kinderen de mogelijkheid geven een natuurkamp te beleven. \nVoor de kampen zal er samengewerkt worden met externe organisaties voor bv. het aanbieden van een workshop of activiteit.
Nikki G.
0 0
lees meer
Nooit meer lege brooddozen
Filet Divers vzw is een sociale kruidenier, een verbindend en versterkend kansencentrum en een erkende vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. We geven stem en perspectief aan mensen in armoede en gaan van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving. Vanuit de stem van mensen in armoede trachten we ook van invloed te zijn op de samenleving en de maatschappelijke structuren. Op deze wijze doen we aan structurele armoedebestrijding.\n\nFilet Divers bereikt voornamelijk mensen met een migratieachtergrond , waaronder vluchtelingen, maar ook mensen in precair verblijf. Jaarlijks bereiken we meer dan 650 gezinnen of alleenstaanden die leven in armoede. Zij komen wekelijks winkelen in de sociale kruidenier en maken gebruik van de onthaal en ontmoetingsruimte, het kookproject, Nederlandse conversatiegroepen, de uitstappen, het vormingsaanbod, enz (zie www.filetdivers.be) \ De sociale kruidenier is de opstap tot deelname en participatie aan een veel breder aanbod. Tevens kan iedereen meewerken in alles wat we doen. We kunnen dan ook rekenen op de vrijwillige participatie van meer dan 150 (doelgroep)medewerkers. Zo wordt Filet Divers werkelijk samen in de wereld gezet.\nDe sociale kruidenier is een winkel waar voedings en verzorgingsproducten aan de laagste prijs worden ingekocht en aan verminderde prijs (min 10, 20, 30%) verkocht . . Met dit project willen we op een respectvolle manier hulp bieden. Mensen met een (zeer) laag inkomen kunnen hier terecht en kiezen zelf wat ze nodig hebben en betalen er ook voor. \nDe toegang is enkel mogelijk na doorverwijzing. Hiervoor hebben we samenwerkingsverbanden met CAW Antwerpen, kind en gezin, Bond zonder naam. \n\n'Nooit meer lege brooddozen' is een extra ondersteuning voor gezinnen die in armoede leven. We willen hen een maandelijkse gift te geven, waarmee ze in de kruidenier gezonde voeding kunnen aankopen: verse groenten en fruit, brood, gezonde koeken etc.
annelies v.
0 0
lees meer
Samen klaar voor de kleuterschool (klein project-stemmen x2)
Als kinderopvanginitiatieven vragen krijgen over de overgang naar school, dan proberen ze die vaak ad hoc en één op één te beantwoorden of verwijzen ze door naar de toekomstige school. \nOuders hebben vaak vragen over de stap van hun kindje naar de school. Ook wanneer dit kindje al in een opvang zit, vinden kwetsbare ouders vaak niet het antwoord op al hun vragen: moet mijn kind echt al zindelijk zijn, gaat de juf nog wel helpen bij het eten? Ouders blijven vaak nog met hun vragen zitten. Door hun bezorgdheden te delen met elkaar, merken ouders dat ze niet alleen staan en vinden steun bij elkaar. \nHet doel van dit project is tweezijdig: \n-\tWe willen ouders (via samenwerking met een kinderdagverblijf) samenbrengen en ervaringen uitwisselen over de overgang naar de kleuterschool. In deze kinderopvang starten we een oudergroep en geven de ouders hier de kans om ervaringen en vragen uit te wisselen. Hoe kunnen zij hun kinderen voorbereiden op deze grote stap en hoe doen andere ouders dat? Verschillende thema’s kunnen aan bod komen zoals zindelijkheid, taalstimulering, zelfredzaamheid, spelend leren, … . Wat we bespreken, bepalen de ouders zelf. Ouders zijn toch diegenen die hun kindje het best kennen.\n\n-\tWe geloven dat ook de opvanginitiatieven willen weten welke noden en bezorgdheden ouders hebben. Wanneer een kinderdagverblijf beter kan inschatten wat ouders nog nodig hebben, kunnen zij beter hun werking hierop afstemmen.\n
Tania L.
0 0
lees meer
Betaalbare cultuur voor mensen uit Brederodebuurt (klein project-stemmen x2)
Uit ons buurtonderzoek was een duidelijk vraag naar laagdrempelige culturele activiteiten. Nu zijn er al waardevolle initiatieven van wijkpartners zoals Het Uiterste Zuid, Buurtfoyer, Werkgroep De Lei, Pastory, de Wandelconcerten in de Sint-Laurentiuskerk,2018, Sultan Der Maanden enzoverder. Toch zijn ze niet door iedereen gekend en worden deze niet steeds als laagdrempelig ervaren. Bovendien werden er veel vragen gesteld \ naar vrijetijdsinvulling voor gezinnen met kinderen en kwestbare ouderen. Ondanks het aanbod in de wijk geraakt de informatie nog steeds niet tot ouder en kind of deze ouderen. \nIn samenwerking met enkele partners organiseren we cultuurcafés, de toegang is gratis zodat iedereen op een laagdrempelige manier van cultuur kan proeven. Op die avonden zelf is er ook ruimte voor uitwisseling en aandacht voor mensen in armoede, we zorgen via deze cultuurcafés dat we kunnen toeleiden naar het aanbod van onze wijkpartners. We werken samen drempels weg. \nWe organiseren samen met partners die werken rond ouder/kind - senioren en vrije tijd op verschillende plekken in de wijk informatiesessies, bezoeken en gezamenlijke activiteiten zodat mensen de weg naar het aanbod wel vinden. We gaan samen op zoek naar wat de drempels zijn en hoe we dit kunnen wegwerken.\nWe zetten in samenwerking met buurtbewoners en partners nieuwe activiteiten op daar waar er toch nog blinde vlekken zijn.\n
Karen M.
0 0
lees meer
Ergo4all
Het oogmerk van dit project is ergotherapie aanbieden voor kinderen die geen tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse overheid. Heel wat jeugdigen ervaren moeilijkheden op verschillende gebieden van het leven. Sommige zijn chronische laatkomers, andere hebben het moeilijk om hun gevoelens of wensen op een adequate manier uit te drukken. Sommige hebben net een extra woordje uitleg nodig om de breuken onder de knie te krijgen en andere vinden het lastig om stil te zitten. Sommige voelen zich uitgesloten omdat ze niet goed kunnen voetballen, andere weer om andere redenen. \n\nToen ik op school zat, deed ik uiterst mijn best om op tijd te zijn. Ik heb zelfs uurroosters voor mijn ochtendroutine gemaakt. Toch zonk mijn hart elke ochtend opnieuw toen ik alweer om 8:02 aan de poort van de school aanbelde. Het duurde tot diep in mijn adolescentie voordat ik het probleem door had. Ik had in mijn planning geen tijd voorzien om mijn jas aan te doen en mijn spullen te verzamelen voor het naar buiten gaan. Had iemand mij daar attent op gemaakt, had ik veel hartpijn vermeden.\nZulke en andere gevallen kunnen met een duwtje in de rug opgelost worden. Om dit duwtje te geven staan twee ergotherapeuten paraat. \nDit huis wil kortdurende therapiesessies aanbieden aan gesubsidieerde prijzen. \nHet doel van deze therapieën is vaardigheden aanleren zodat jeugdigen het leven aangaan met een rugzak vol praktische tools die ze kunnen gebruiken om een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij.\n
chaya r.
0 0
lees meer