Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Aantrekkelijke pleinen

Samen bouwen aan een GROENE (Zuidervelo)DROOM

Korte omschrijving

Niettegenstaande het feit dat het een van de weinige publieke pleinen in de Brederodewijk is, biedt het plein van de Zuidervelodroom momenteel een ZEER troosteloze aanblik. Alle bewoners van het plein en de aanpalende straten zijn het erover eens: dit moet en kan beter. \n\nRecent sloegen enkele buurtbewoners de handen in elkaar om een mooiere en groenere Zuidervelodroom te realiseren. Door middel van een aantal buurtvergaderingen en een enquête werd gepeild naar de groene dromen voor het plein. Meer dan 100 buurtbewoners namen enthousiast deel aan dit initiatief. De betrokkenheid van de buurtbewoners en het draagvlak voor verbetering van het plein is dan ook erg groot. Deskundigen in deze materie tekenden bovendien al verschillende plannen. \n\nOm al deze verschillende ideeen tot één uitvoerbaar en gedragen plan te laten komen is er echter nog meer overleg nodig, in de vorm van een participatietraject. Om dit te begeleiden, denken we in eerste instantie aan het district en de interne bemiddelingsdienst van het stad. \n \nIn een tweede fase voeren we het consensusplan uit in samenwerking met het district en met de hulp van de buurtbewoners. Dit project voorziet in budget om beide fases te kunnen uitvoeren.\n\nDe vele nieuwbouwprojecten in deze wijk zorgen wel voor een stijging van het aantal bewoners, maar zelden voor bijkomende publieke ruimte. Het belang van het plein als ontmoetingsplek voor de wijk zal dus alleen maar stijgen. Langs de andere kant moet er ook over gewaakt worden dat de leefkwaliteit van de bewoners óp het plein niet daalt. Door deze twee belangen met mekaar te verzoenen maken we van de Zuidervelodroom een aangename ontmoetingsplek voor de wijk. \n

Wat ga je doen?

Op basis van een plan ontwikkeld door buurtbewoners start een gedragen traject om een mooier en groener Zuidervelodroomplein te realiseren. Het project zorgt voor een aangename ontmoetingsplek in de buurt, kwalitatieve speelruimte voor kinderen, meer sociale cohesie, véél meer groen en hierdoor ook een betere luchtkwaliteit

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De Zuidervelodroom wordt een groene oase in de Brederodewijk.\nEr komt meer kwalitatieve speelruimte voor de kinderen uit de buurt.\nDe sociale cohesie van de buurt wordt versterkt. Het plein trekt een divers publiek aan van buurtbewoners en spelende kinderen. De volwassen bewoners gebruiken het plein momenteel veelal bij georganiseerde ontmoetingen. We willen door de aanblik van het plein te veranderen het veel meer openstellen voor spontane ontmoetingen tussen bewoners, buurtbewoners en toevallige passanten en zodoende de sociale cohesie bevorderen. \nDoor meer groen is er een betere akoestiek en minder hitte in de zomer (het plein is geen "urban heat island" meer). \nDe luchtkwaliteit verbetert. Onderzoek zoals CurieuzeNeuzen toont aan dat de luchtkwaliteit in de buurt niet al te best is. Door meer groen te voorzien, willen we mee de luchtkwaliteit in de buurt verbeteren. \nDoor het project samen met de buren te realiseren wordt het gemeenschapsgevoel en maatschappelijke betrokkenheid verhoogd. \n

Welke valkuilen zie je?

1.\tHet participatietraject is een delicaat gegeven. In het verleden is al gebleken dat sommige buren een andere behoefte hebben ivm de invulling van het plein. Er zijn dan ook al verschillende onsuccesvolle pogingen geweest om samen met het district iets aan het plein te veranderen. Om een nieuwe poging te doen slagen, kan het opportuun zijn om het participatietraject te laten uitvoeren door een externe organisatie (bijvoorbeeld Endeavour, Antwerpen aan het woord, Levuur).\n2.\tGeluidsoverlast en zwerfvuil. De vergrote aantrekkingskracht van de Zuidervelodroom zou kunnen leiden tot extra bezoekers, die voor (geluids)overlast en zwerfvuil zouden kunnen zorgen. We denken echter dat dit beperkt zal blijven: het vele bijkomende groen zorgt voor additionele geluidsdemping. Voor hangjongeren is het plein geen interessant oord om te vertoeven door de grote sociale controle.\n3.\tOnderhoud van de infrastructuur en het groen. Zowel de infrastructuur als het extra groen vereisen onderhoud. Als dit niet tijdig gebeurt, zal het plein er snel vuil en rommelig gaan uitzien. Het voorstel houdt wat dit aspect betreft echter maximaal rekening met de beperkingen van de context. Het onderhoud is immers zeer beperkt. De Stad maait het reeds aanwezige gazon en beheert de bomen. \n

Wat is de totale kostprijs van je project?

30.500 euro: \nFASE 1: participatietraject met het district gratis maar indien nodig door een externe partner, raming 5.000 euro \nFASE 2 en 3: ontwerp en heraanleg \ en vergroening Zuidervelodroom - €25.000 (op basis van schattingen van deskunidgen uit de buurt, op voorwaarde van significante hulp van de buurtbewoners om het werk uit te voeren)\nFASE 4: Feestelijke inhuldiging \nBudget: max 500 euro, kan eventueel ook via stadsmakers \n

Wie voert het uit?

FASE 1: Participatietraject \nWie voert uit: de buurtbewoners in samenwerking met het district en/of een externe organisatie \nFASE 2: Ontwerp Plan\nWie voert het uit: het district of een externe partner \nFASE 3: Heraanleg Zuidervelodroom\nWie voert het uit: het district met heel veel hulp van de buurtbewoners\nFASE 4: Gelukkige buurtbewoners die toosten op een groen plein\nWie voert het uit: de hele buurt\n

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

FASE 1: participatietraject \nGrondig overleg op basis van verschillende methodieken is nodig om tot een groot draagvlak te komen m.b.t. de invulling van het plein. Er is overleg met de diensten van district nodig om dit te realiseren. \nTiming: januari-februari- maart 2020\nFASE 2: ontwerp plan \nPlan beantwoordt aan de gewenste behoeftes van de buurtbewoners zijnde meer groen, sociale cohesie, betere akoestiek, luchtkwaliteit en houdt rekening met overlast geluid en zwerfvuil\nTiming: april 2020 \nFASE 3: heraanleg plein \nDit houdt zeker in \n-Uitgraven van het porfier en vervanging door andere invulling \n- Verticale tuinen, groenslingers, bloemenheuvels, plantenbakken\nTiming: mei-juni 2020 en afhankelijk plant periode \nFase 4: Feestelijke inhuldiging nieuw plein \nTiming: september 2020\n